Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 12,50 per kind. Vanaf het derde kind is de bijdrage 9,00.

Van deze bijdrage worden allerlei extra activiteiten betaald die niet onder het onderwijsbudget vallen.

Leerlingen van ouders/verzorgers die deze bijdrage niet betalen worden niet uitgesloten van deelname aan activiteiten die uit deze bijdragen worden bekostigd.

Ook zal de toelating van een leerling op onze school niet afhankelijk worden gesteld van het betalen van de ouderbijdrage.