Oudertevredenheid

We doen als school ons uiterste best om de kwaliteit van de school hoog te houden en blijvend te ontwikkelen en te vernieuwen. Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, zijn er een aantal onderdelen die we regelmatig onderzoeken. De mening van ouders/verzorgers is hierbij van groot belang. Daarom nemen we eens in de 2 jaar een ouderenquête af. Hieronder leest u de uitslagen van de enquête van 2015:

De schoolorganisatie -/+ + ?
Er heerst rust en orde in de school. 0 16 77 7
Het overblijven is goed geregeld. 0 8 69 23
Als een leerkracht ziek is, vangt de school dat goed op. 0 4 96 0
Op school zijn duidelijke afspraken en regels voor de dagelijkse gang van zaken. 0 8 92 0
Ik ben tevreden met het rooster (de schooltijden) van de school. 0 8 92 0
Ik ben tevreden over de samenstelling van de groepen. 0 0 100 0
De school organiseert voldoende momenten per schooljaar om mijn kind te bespreken. 0 0 100 0

 

Het schoolklimaat -/+ + ?
De school heeft aandacht voor waarden en normen. 4 0 96 0
De school heeft persoonlijke aandacht voor de kinderen. 0 0 100 0
Er is een goede sfeer op school. 0 8 92 0
Er is genoeg aandacht voor sport en beweging. 0 4 96 0
De school besteedt voldoende aandacht aan extra activiteiten en speciale projecten. 0 0 100 0
De school stimuleert het samenwerken met andere kinderen. 0 4 96 0
Er wordt voldoende aandacht geschonken aan vieringen en feesten. 0 4 96 0
Ik ben tevreden over de schoolreisjes en schoolkampen. 0 4 88 8
Ik ben tevreden over het openbare karakter van de school. 4 4 92 0
De school staat goed bekend in het dorp. 0 4 88 8
Ik zou andere ouders aanmoedigen hun kind ook naar deze school te sturen. 0 8 92 0

 

Uw visie op de deskundigheid van het team. -/+ + ?
Ik vind dat mijn kind(eren) goed worden begeleid. 0 8 92 0
Ik vind dat de leerkrachten de sfeer en de orde goed bewaken. 0 4 96 0
Leerkrachten pakken gedragsproblemen goed aan. 0 15 81 4
Kinderen met leerproblemen worden goed geholpen. 0 4 81 15
Ik vind dat de school voldoende zorg heeft voor de zwakkere en de goede leerlingen. 0 0 92 8
Ik ben tevreden over de leerresultaten die de school bereikt. 0 0 100 0
De school maakt goed gebruik van de mogelijkheden van computers. 0 0 88 12
De leerlingbegeleiding is goed. 0 4 96 0
De school let er op dat de kwaliteit van het onderwijs goed is. 0 4 96 0
Ik ben tevreden over de schoolleiding. 0 4 96 0

 

De ouder binnen de school. -/+ + ?
Als het nodig is, kan ik bij de leerkracht van mijn kind terecht 0 0 100 0
Als het nodig is, kan ik bij de directeur terecht. 0 8 92 0
De school houdt mij goed op de hoogte van de ontwikkeling van mijn kind(eren). 0 4 96 0
De school stimuleert de ouders tot inzet en inbreng. 4 4 92 0
De school houdt ons goed op de hoogte van het schoolnieuws. 0 0 100 0
Ik lees altijd de nieuwsbrief en de informatie van de school. 0 0 100 0
De informatie van de school is helder en duidelijk. 0 0 100 0
Ik ben tevreden over de informatie die de schoolgids/brochure biedt. 0 0 100 0
De school gaat goed om met klachten. 0 15 54 31
De school werkt goed samen met ouders. 0 8 92 0
Ik ben tevreden over de mogelijkheden die de school biedt om ouders bij het onderwijs te betrekken. 0 0 96 4
De school luistert goed naar wat er onder ouders leeft. 4 11 62 23
Ik voel mij thuis op deze school. 0 0 100 0
Ik ben op de hoogte van de activiteiten van de ouderraad. 4 19 73 4
Ik ben op de hoogte van de activiteiten van de medezeggenschapsraad. 8 23 65 4
Ik vind dat de ouderraad zinvolle zaken organiseert. 0 11 81 8

 

De klas en de leerkracht(en) van uw kind(eren) -/+ + ?
Ik stap gemakkelijk op de leerkracht(en) af. 0 4 96 0
De leerkrachten nemen voldoende tijd om naar mij te luisteren. 0 8 92 0
Ik ben tevreden over wat mijn kind op school leert. 0 0 100 0
Ik ben tevreden over de aangeboden leerstof. 0 4 96 0
Er wordt voldoende tijd besteed aan taal en rekenen. 0 8 92 0
Er is voldoende ruimte voor creatieve vakken. 0 4 96 0
De leerkrachten weten goed wat mijn kind nodig heeft. 0 8 92 0
In de klas van mijn kind heerst een prettige sfeer. 0 4 96 0
In de klas van mijn kind zijn duidelijke afspraken. 0 4 94 4
Kinderen gaan op een prettige manier met elkaar om. 4 15 81 0
De leerkracht gaat goed om met eventueel pestgedrag. 8 4 69 19
Ik hecht veel waarde aan oudergesprekken 0 0 100 0
Mijn kind gaat graag naar school. 0 0 100 0

 

Het schoolgebouw en de omgeving -/+ + ?
De klassen in de school zijn netjes en schoon. 0 31 65 4
De gangen en algemene ruimten zijn netjes en schoon. 8 42 46 4
Het gebouw ziet er van binnen gezellig uit. 0 15 85 0
De klassen zijn plezierig ingericht. 0 8 92 0
Er is voldoende speelgelegenheid. 0 15 85 0
Van de buitenkant zien school en schoolplein er goed uit. 35 38 27 0
Gebouw en plein zijn veilig voor de kinderen. 11 27 54 8
Het sanitair is netjes en schoon. 19 38 35 8
Het groen rond de school is goed verzorgd. 11 35 54 0
De school is vanuit ons huis goed en veilig bereikbaar. 16 42 42 0

 

Schoolkeuze -/+ + ?
Ik heb voor de school gekozen omdat hij het dichtst bij ons huis staat. 81 8 8 3
Ik heb voor de school gekozen omdat er goede resultaten worden geleverd. 3 8 81 8
Ik heb voor de school gekozen omdat het een openbare school is. 14 16 62 8
Ik heb voor de school gekozen omdat de sfeer me erg aansprak. 4 8 73 15
Ik heb voor de school gekozen omdat ik er goede verhalen over hoorde. 8 15 69 8

 

Als u de school een cijfer moet geven, welk cijfer geeft u de school dan? 7.8

Conclusie
We zijn erg tevreden met de uitslag van de ouderenquête. Er komen veel positieve resultaten uit die wij als school belangrijk vinden en gelukkig op dezelfde positieve wijze door de ouders/verzorgers worden beoordeeld zoals schoolklimaat, informatievoorziening, organisatie, openheid etc. Deze zullen we zeker trachten te continueren en te borgen.

Verantwoording
* Uitslag van de enquête is tijdens MR en teamvergadering besproken.
* De uitslag van de enquête gaat in de nieuwsbrief als bijlage mee en is tevens terug te lezen op de website www.tamsmaskoalle.nl en ligt ter inzage op school.
* Aandachtspunten worden meegenomen in de toekomst en actiepunten SMART uitgewerkt.

  • © stichting radius