Zorg in de groepen – Passend onderwijs023

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. De Wet passend onderwijs is per 1 augustus 2014 ingevoerd. Scholen hebben hiermee een zorgplicht. Leraren worden verder geschoold in het omgaan met verschillende soorten leerlingen in de groep. Hierdoor kunnen leerlingen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, passend bij hun eigen onderwijsbehoefte. De zorg die onze school kan bieden staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Op de M.J. Tamsmaskoalle is minimaal een dagdeel in de week een zorgcoach aanwezig. Deze zorgcoach coördineert de leerlingenzorg binnen de school. De school werkt met een vaste zorgstructuur, waarin alle belangrijke zorgaspecten zijn verwerkt zoals de toetskalender, de perioden van groepsplannen en handelingsplanning, de leerlingbesprekingen, de oudergesprekken, etc. De zorgcoach begeleidt en bewaakt alle aspecten die met de zorg te maken hebben. Zij geeft advies aan leerkrachten, zit leerlingenbesprekingen voor, ondersteunt bij de opzet van groeps- en handelingsplanning etc. Ook is de zorgcoach een aanspreekpunt voor ouders/verzorgers die zorg hebben om hun kind. De zorgcoach kent de juiste routes voor eventuele extra hulp voor de leerlingen. U kunt op school dus altijd een afspraak maken als u zorgen heeft om uw zoon of dochter.

De M.J. Tamsmaskoalle streeft ernaar om alle leerlingen de juiste begeleiding en zorg te bieden, waartoe ook de ‘excellente leerlingen’ behoren. Leerlingen die gemakkelijk leren en met weinig instructie van de leerkracht hoge resultaten behalen, krijgen op school een extra lesaanbod. Uit de evaluatie hiervan kan blijken dat een leerling andere uitdaging nodig heeft en/of een onderwijsbehoefte heeft die de school overstijgt. De onderwijsbehoefte kan in het cognitieve gebied liggen (het leren), maar bijvoorbeeld ook binnen de sociaal emotionele ontwikkeling. Voor deze leerlingen heeft Stichting Radius een Plusgroep.

Download: Schoolondersteuningsprofiel M.J. Tamsmaskoalle

  • © stichting radius