Leergebieden & lesmethodenDierenrijkoverzicht_groot

De basis van ons onderwijs zijn de kerndoelen zoals die in de Wet Primair Onderwijs zijn vastgesteld. Het zijn er 58. Deze kerndoelen zijn opgedeeld in tussendoelen die voor de verschillende groepen zijn omschreven in leerlijnen. De kerndoelen, tussendoelen en leerlijnen zijn geformuleerd voor de volgende leergebieden:

  • Nederlands
  • Engels
  • Friese Taal
  • Rekenen en Wiskunde
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld
  • Bewegingsonderwijs

Nederlands
In groep 3 gebruiken we de methode “De Leessleutel“. Met deze methode proberen we de kinderen naar eigen behoefte aanwijzingen, hulp en steun te geven zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen tijdens het aanvankelijk lezen.

Naast het technisch lezen, gebruiken we in groep 4 t/m 8 voor begrijpend lezen de methode “Tekstverwerken”. De hoofddoelstelling is daarbij dat de kinderen, door het oefenen van leesstrategieën, inzicht en vaardigheden krijgen die noodzakelijk zijn om informatie uit teksten te kunnen opzoeken, verwerken en toe te passen.

Taal en taalgebruik nemen in ons gehele onderwijs een sleutelpositie in. Naast het aanleren van de juiste spelling is er in onze methode “Taaltijd” veel aandacht voor de stimulering en ontwikkeling van mondeling taalgebruik, leren luisteren, je eigen mening onder woorden brengen, woordenschat en creatief stellen. Grammatica en stijl krijgen in de bovenbouw steeds meer aandacht.

Voor schrijfvaardigheid wordt de methode “De Schrijfsleutel” gebruikt. Deze methode start al in groep 1/2 met het voorbereidend schrijven.

Engels
Het accent ligt op het gebruik van de taal in allerlei dagelijkse situaties. Het durven spreken van Engels op een bij de leerling passend niveau is het belangrijkste. Daarnaast speelt het leren van de Engelse taal een grote rol in de lessen Mens & maatschappij, als onderdeel van de kennis van de wereld. Engels wordt ook spelenderwijs aangeboden, aan de hand van thema’s, in de groepen 1 t/m 8.

Fries
Meer dan 50% van onze leerlingen is Friestalig van huis uit. Mede daarom vinden we het belangrijk dat de leerlingen deze taal niet alleen kunnen verstaan en spreken maar ook goed kunnen lezen en eventueel schrijven. Voor niet-Friestalige leerlingen staat de kennismaking met het Fries voorop. Met de door ons gebruikte methode “Studio F” kunnen we op vier niveaus differentiëren zodat iedere leerling op het juiste niveau werkt. Naast de inhoudelijke doelen van de methode is een positieve houding tegenover de Friese taal een belangrijk streefdoel.

Ieder jaar doen de leerlingen van groep 5 t/m 8 mee aan de Fryske Foardrachtkriich, waarbij de leerlingen een gedicht in het Frysk voordragen.

Rekenen en wiskunde
Op school gebruiken wij de methode “Pluspunt 3, waarin gewerkt wordt op basis van een realistische manier van rekenen. Dit betekent dat de methode uitgaat van het dagelijks leven en niet alleen van sommenrijtjes. Kinderen leren rekenen door het oplossen van praktische problemen en het oefenen in toepassingssituaties. Instructielessen worden afgewisseld met zelfstandige verwerking. Om de vorderingen goed te kunnen volgen, wordt er na elk blok een toets afgenomen. Deze wordt gevolgd door herhalings- en/of verrijkingsstof zodat iedere leerling het juiste aanbod krijgt.

Oriëntatie op jezelf en de wereld
In de methode Da Vinci worden alle kerndoelen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ vanuit de modernste visies behandeld in een doorlopende lijn van groep 1 t/m 8, met inzet van het digitale schoolbord, online opdrachten, mindmaps, hogere orde denken, burgerschapsvorming, Wetenschap & Techniek en de genoemde 21st century skills.

De methode is geschikt voor alle kinderen binnen het passend onderwijs, geeft mogelijkheid tot differentiatie en gepersonaliseerd leren met aandacht voor eigen capaciteiten, interesses en talentontwikkeling van de kinderen.

Met de lesmethode van Da Vinci geven leerkrachten geen aparte vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, natuur, of levensbeschouwing meer, maar worden deze allen vakdoorbrekend aangeboden. Op deze manier zullen kinderen verbanden zien tussen alles wat aangeboden wordt. Daarbij gebruiken ze alle zintuigen met realistisch materiaal.

Ook ouders/verzorgers kunnen thuis aansluiten op het thema om de interactie tussen het kind, de ouders/verzorgers en de school te stimuleren. Bij elk thema zijn er tips voor boeken, uitjes en gespreksonderwerpen met het kind. Op deze manier gaat een thema nog meer leven bij de kinderen en ontstaat er een natuurlijke samenhang tussen het leven van het kind op school en thuis.

Voor verkeer gebruiken we een lespakket opgezet rond thema’s met als doel een veilige verkeersdeelname. In groep 7/8 wordt dit (één keer per twee jaar) afgesloten met een landelijk theorie-examen en een plaatselijke praktische proef.

Kunstzinnige oriëntatie
We werken vanuit de overkoepelende methode Moet je Doen. Onder deze methode vallen handenarbeid, textiele werkvormen, tekenen, drama en muziek. We besteden gemiddeld drie uur per week aan deze vakken. Ze brengen evenwicht in het lesprogramma. De creatieve vorming is een belangrijk onderdeel naast de kennisvakken. De kinderen krijgen, aangepast aan hun niveau, les in verschillende technieken en mogen experimenteren met materialen. Het werk van de kinderen wordt besproken in de groep. De uitwerking van het onderwerp, de techniek en de creativiteit krijgen daarbij aandacht.

In verschillende voorstellingen en presentaties kunnen de kinderen hun expressieve vaardigheden aan de medeleerlingen en/of publiek laten zien. Daarnaast gaan we veel de school uit en de wereld in voor culturele activiteiten (museabezoek, cultuurvoorstellingen etc) en projecten.

Bewegingsonderwijs
In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt bewogen in de klas, de tussenruimte en op het schoolplein.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben één maal per week een lange gymnastiekles in de Harnehal in Tzummarum. In deze lessen komen gymnastiek, atletiek, spel en bewegen op muziek aan de orde. Daarnaast nemen we met de verschillende groepen regelmatig deel aan sportprojecten en/of een lessencyclus op het gebied van sport. De groepen 5 en 6 nemen jaarlijks deel aan een vijftal schaatslessen in de ijshal in Leeuwarden en er worden sport- en speldagen en toernooien georganiseerd.

  • © stichting radius